Student Grievance Committee

Shri (Dr.) Lakshman Korra

Smt. Seema AV

Scientist D, Chairperson

LIO, Convener

Shri Saurabh Bansod

Shri Prashant Pal

Scientist C,Member

Scientist C, Member

Mr. Jupally Sai Kalyan Rao

Mr. Prashant Patel

Student, Member

Student, Member

Mr. Kaushik Baidya

Ms. Khushbu Yadav

Student, Member

Student, Member

Ms. Shalvee Meshram

Ms. Rutika Doshi

Student, Member

Student, Member

 

English